От 01.07.2016 г. влиза в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки.

customs-mod-wordle-image

Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на МКС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от МКС и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 г., за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие.

Повече информация може да намерите на сайта на Агенция „Митници“.

 

На 20 май в Новотел София се проведе семинар на тема „Промени в митническото законодателство и предимствата на статуса ОИО“. На семинара взеха участие представители на над 50 фирми, опериращи в сферите на международната търговия.

Почетен гост на семинара бе г-н Радостин Вазов, изпълнителен директор на ВУЗФ. Лектори на семинара бяха представители на DTCS и експерти от Агенция Митници.

Дискутираните теми предизвикаха голям интерес от страна на присъстващите, като от особено значение бяха промените в митническото законодателство на Общността по отношение на изискванията за предоставяне на обезпечения при извършване на дейността.

Резултати от семинара (.pdf) :

pdf0Seminar DTCS and Velchev&Co

Прилагаме снимков материал:

 

 

Представяме Ви видео презентация на финландските митници.

 

 

 

Адвокатско дружество Велчев и Ко, съвместно с Дюти Енд Такс Кънсълтинг Сървисис ЕООД, организира семинар, предназначен за икономически оператори, чиято дейност се регламентира от митническото законодателство – вносители, производители, преработватели, износители, складодържатели, спедитори, транспортни фирми, летища, пристанища, терминали и други.
От 01.05.2016г. настъпват значителни промени в митническото законодателство на ЕС и респективно Р.България, касаещи условията и изискванията за прилагането на митническите режими и процедури. Съществени изменения се наблюдават в разпоредбите касаещи „Общите обезпечения” и „Митническите опростявания”. Още по-значими за бизнеса стават ползите и предимствата от придобиването на статуса ОИО.

Целите на този семинар са:

 • Запознаване с промените и преходните мерки към тях
 • Ефектите и влиянието на законодателните промени върху дейността на икономическите оператори
 • Статусът ОИО – предимства и пълен преглед на условията, начина за придобиване и управлението му.

ПРОГРАМА

ТЕМА 1:
Основни акценти и новите моменти в областта на:

 • Митническа стойност
 • Тарифно класиране
 • Произход
 • Нетарифни мерки

Лектор:
Ивайло Зарев
Началник отдел „Тарифна политика“ при Митница Столична
Преподавател в Национален учебен център на Агенция „Митници“

ТЕМА 2:
Промени в митническото законодателство в областта на митническите режими и процедури и тяхното влияние върху дейността на икономическите оператори:

 • Временно складиране
 • Митнически статус
 • Специални режими
 • Обезпечения
 • Прилагане на преходни мерки

Лектор:
Ваня Клифова
Главен експерт в Агенция „Митници“,
Преподавател в Национален учебен център на Агенция „Митници“

ТЕМА 3:
Статусът ОИО

 • Предимства
 • Кой може да стане ОИО
 • Условия и критерии
 • Подаване на заявление и одобрение
 • Контрол за спазване изискванията на статуса МИТНИЦИ 2020

Лектор:
Станка Никлева
Главен експерт в Дирекция „Последващ контрол” на Агенция „Митници”,
Лице за контакт с ЕК за РБ по въпросите за ОИО,
Преподавател в Национален учебен център на Агенция Митници

ТЕМА 4:
ОИО

 • Извършване на предварителен и последващ одит на ОИО и специални режими
 • Риск анализ

Лектор:
Пламен Павлов
Началник на отдел „Последващ контрол“ към Митница Столична
Лице за контакт с ЕК за РБ по въпросите за ОИО


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Дата на провеждане: 20 Май 2016
Продължителност: 09:00 – 14:00 часа
Адрес: NOVOTEL Sofia, бул. Цариградско шосе 115 (до The Mall)

Срок за регистрация и заплащане: 17 Май 2016
Цена за един представител: 150 лв
Цена за втори представител от една организация:130 лв

Моля попълнете РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА, за да заявите участието си.

TOP