От 01.07.2016 г. влиза в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки.

customs-mod-wordle-image

Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на МКС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от МКС и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 г., за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие.

Повече информация може да намерите на сайта на Агенция „Митници“.

 

На 20 май в Новотел София се проведе семинар на тема „Промени в митническото законодателство и предимствата на статуса ОИО“. На семинара взеха участие представители на над 50 фирми, опериращи в сферите на международната търговия.

Почетен гост на семинара бе г-н Радостин Вазов, изпълнителен директор на ВУЗФ. Лектори на семинара бяха представители на DTCS и експерти от Агенция Митници.

Дискутираните теми предизвикаха голям интерес от страна на присъстващите, като от особено значение бяха промените в митническото законодателство на Общността по отношение на изискванията за предоставяне на обезпечения при извършване на дейността.

Резултати от семинара (.pdf) :

pdf0Seminar DTCS and Velchev&Co

Прилагаме снимков материал:

 

 

TOP